TẠO MUTIPALD

Mặc định đường dẫn chứa dữ liệu Audio là WMULTIPAD->Audio các bạn có thể thay đổi

Mặc định như vậy bạn coppy file WAV vào thư mục như đường dẫn trên